Kategoriaj arkivoj: News

Membriĝi al SAT (SAT 가입 방법 안내)

 

Membriĝi al SAT

elŝuti :


Aliĝilo 
PDF – 45.9 kb, 0 x 0 pixels

Vi povas elŝuti la ĉi-apudan PDF-formatan aliĝilon, aŭ kopii-glui la ĉi-subajn informojn en retmesaĝo sendota al kontakto@satesperanto.org.

La jarkotizo varias laŭlande (vidu la kotiztabelon). Krome ekzistas kelkaj rabatoj.Aliĝdeklaro

Mi esprimas mian deziron aliĝi al Sennacieca Asocio Tutmonda
Ĉi-sube mi donas informojn pri mi mem kaj, samtempe, sendas mian aliĝkotizon : 
- al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris 
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 
BIC : PSSTFRPPPAR 
- al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s 
- al la konto de SAT ĉe PayPal : financoj@satesperanto.org 
- aŭ al la landa peranto de mia regiono.

Mia aliĝo estos registrita tuj post la alveno de mia pago.


(*) Kampoj nepre plenumendaj.

Familia nomo (*) :

Persona nomo (*) :

Adreso (*) :

Retadreso :

Esperantofonetika prononco de la urbo :

Esperanta nomo de la urbo :

Lando :

Telefono :

Naskiĝloko :

Naskiĝdato :

Profesio :

Interesoj :

 

※ Origine de SAT-Retejo: http://www.satesperanto.org/Membrigxi.html

 

SAT 가입 방법

다운받기


Aliĝilo (가입신청서)
PDF – 45.9 kb, 0 x 0 pixels

위에 있는 PDF 형식의 가입서를 다운받거나 아래 정보를 복사해서 kontakto@satesperanto.org 로 메일을 보내면 가입할 수 있습니다.

연회비는 나라에 따라 다양합니다. (나라별 연회비 금액표를 참조하세요.) 연회비에는 몇 가지 할인이 있습니다.


가입신청서

나는 세계무민족성협회(Sennacieca Asocio Tutmonda)에 가입하기를 원합니다.
아래에 나에 관한 정보와 함께 연회비를 납부합니다.

▶우체국 국제환 송금 이용
al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris 
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 
BIC : PSSTFRPPPAR  

▶세계에스페란토협회(UEA)의 SAT 계좌 이용
al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s 

▶PayPal 송금 서비스 이용
al la konto de SAT ĉe PayPal : financoj@satesperanto.org 

▶ 나라별 연락 책임자를 통한 송금
aŭ al la landa peranto de mia regiono : Koreio 
한국 SAT-peranto: Paz paze23@gmail.com
계좌번호: KEB 하나은행 105-891353-38807 (예금주 정현수) 

가입신청서는 납부한 연회비가 도착한 후에 즉시 등록됩니다.

(*) 필수 입력 항목

성(*):

이름(*):

주소(*):

이메일 주소:

에스페란토 발음에 따른 도시명(에스페란토로 기재): [예: Seoul]

에스페란토로 된 도시명: [예: Seulo]

나라:

전화번호:

출생지:

생년월일:

직업:

관심사:

※ 출처: SAT 홈페이지 http://www.satesperanto.org/Membrigxi.html

 

 

 

EKSTRAKTO EL LA STATUTO DE S.A.T.


CELO

1.-Sub la Nomo Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) estas fondita Asocio, kiu celas : a) utiligi praktike la internacian lingvon ESPERANTO por la klasaj celoj de la Laboristaro tutmonda; b) kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la interrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de Homeca solidaro; c) lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la tiel nomataj internaciistoj; ĉ) servi kiel peranto ĉe la interrilatoj de nesamlingvaj asocioj, kies celo estas analoga al tiu de SAT; d) peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de literaturo (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de nia Asocio.
SAT, ne estante partipolitika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo, celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sistemoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; por komparo de faktoj kaj ideoj, per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ricevas en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de racie elpensita lingvo kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta Ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

MEMBRECO

2.-Ekzistas 2 kategorioj da membroj : aktiva kaj subtenanta.
3.-povas esti aktiva membro ĉiu persono, scipovanta Esperanton, kiu akceptinte ĉi tiun Statuton, pagas la jarkotizon, ĉiujare fiksitan de la Plenum-Komitato (P.K.).
4.-Aktivaj membroj rajtas : A) ricevi la Jarlibron kaj oficialan organon de la Asocio, B) partopreni en ĉiu referendumo; C) voĉdoni en la kongresoj; Ĉ) uzi la ĝeneralajn servojn de la Asocio.-Aktivaj membroj do povas influi la gvidadon de la Asocio; ili havas la devon ĉiel laŭpove helpi al la progresado kaj bona funkciado de la Asocio.
La samfamiliano(j) de aktiva membro povas ĝui la samajn rajtojn kiel ĉi tiu lasta, pagante nur la duonan kotizsumon.-Tiaj membroj tamen ne ricevas apartan ekzempleron de la oficiala organo.

SERVOJ

24.-La servoj de la Asocio estas rezervataj al ĝiaj membroj, aktivaj aŭ subtenantaj.
25.-Principe la membroj aktivaj devas doni senpage informon kaj helpon pri vojaĝo, enketo, ktp.-al ĉiu membro, kiu sin turnas al ili.-Ili havas la devon respondi ĉiun laŭregulan informpeton de alia membro, en templimo de 15 tagoj, eĉ se ili havas nenian kompetenton por plenumi la deziron de la petanto.-Tamen, ili rajtas ne respondi al petanto se : A) la letero ne estas redaktita esperantlingve, B) la peto havas karakteron konfidencan aŭ ofendan, C) la afero postulas elspezojn, ekzemple se responda afranko ne estas aldonita, Ĉ) la membronumero ne estas indikita.
26) Resume : ĉies devo estu tia, ke la Asocio fariĝu kvazaŭ tutmonda retaro, kies maŝoj estas solidaraj inter si, kaj ke ĉiu trovu en alia membro la plej certan peranton por vojaĝo, dungiĝo, informo, enketo, serĉoj, ktp.
La membroj firme konvinkiĝu kaj neniam forgesu, ke ilia aparteno al SAT donas al ili ne nur rajtojn, sed ankaŭ devojn : la Asocio ja havas praktikan kaj idealan celon, ĉies devo estu do memedukiĝi por fariĝi ĉiurilate inda batalanto laboranta efike al starigo kaj prosperigo de senklaseca kaj senekspluateca socio.

 

ALIĜU AL SAT KAJ
DISKONIGU LABORISTAN
ESPERANTISMON !
 

Yakam Turista Hotelo : Kongresejo de la 90a SAT-Kongreso

yakam-hotelo1589334_image2_1

Yakam Turista Hotelo : Kongresejo de la 90a SAT-Kongreso 
약암관광호텔이 제90차 SAT 대회 장소로 결정되었습니다.

Yakam Turista Hotelo estas proksima de Incxeon Flughaveno, de Gimpo Flughaveno kaj de Seulo, de insulo Ganghwa.
약암관광호텔은 인천공항, 김포공항, 서울,강화도에서 가깝습니다.

Vi povos sercxi sur mapo(ekz.Google Maps) la lokon per cxi vorto : Yakam Hotel
구글맵스 등 지도에서 약암호텔로 검색하시면 위치를 찾을 수 있습니다.

La hotelo estas fama pro termofonto de rugxa akvo(minerala mara sala akvo kun komponanto de fero), oni nomas gxin Hongyeomcxeon en Koreio.
호텔은 붉은 물 온천으로 유명한데(철분이 포함된 짠맛의 미네랄 해수 온천), 홍염천이라고 합니다.

La hotelo havas pendolan buson de seula metrostacidomo Songjeong(linio 5a) 09:00 / 11:00 / 13:30 / 16:00.
호텔로 가는 셔틀버스가 서울 지하철 5호선 송정역(3번출구 송정공인중개사 앞)에서 매일 9시, 11시,13:30분, 16:00에 운행되며 호텔까지 1시간 정도 소요됩니다.

Vidu subajn retejojn por detalaj informoj. 
자세한 내용은 아래 웹페이지를 참조하세요.

Hejmpagxo de Yakam Turista Hotelo
약암호텔 홈페이지 
http://www.yakam.co.kr/

Prezenta pagxo(anglalingva) pri Yakam Hotelo de Korea Turisma Organizajxo
한국관광공사 약암호텔 영문 소개 페이지 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp…

 

mangxejo-restoracio

diamanta_halo

logxejo_grandacxambro_big_room01

subcxiela_banejo

termofonto_yakam_01

vestiblo_018_1

pendola_buso_mapo

 

Paŝoj al plia tutmondeco

89-a Kongreso de SAT en Hercbergo

Paŝoj al plia tutmondeco

Ĉiujare la proponkomisiono estas taskita pri redaktado de gazetartikolo, kiu povu esti tradukita, adaptita kaj sendita al diverslingvaj laboristaj gazetoj kun la kongresa deklaracio. Komplementoj, korektoj kaj sugestoj pri la ĉi-suba propono plu estas bonvenaj, same kiel informoj pri reagoj levitaj de ĝia dissendado.

JPEG - 47 kb
Kongresa emblemo

La ŝoseo senpere liganta Hercbergon kun la vilaĝo Zibero (Sieber), okazejo de la 89-a Kongreso de SAT inter 2016-07-16 kaj 2016-07-23, estis fermita pro urĝaj rekonstruaj laboroj. Multe pli longa, ĉ. 30-kilometra ĉirkaŭvojo kondukis tien serpentume tra la densaj arbaroj de la Harca montaro (suda Malsupra Saksio, norde de Gotingeno). Veturigado de kongresanoj inter Zibero kaj Hercbergo estis improvizita, iom komplikita, sed feliĉe ĝi iel-tiel funkciis. Harco estas la plej montara regiono en la norda duono de Germanio, turisme populara. Spuroj de la mezepoke kaj ankaŭ poste floranta minado, kiu elterigis precipe arĝenton, plumbon kaj zinkon, diversloke videblas.

Por ke asocio estu tutmonda, ne sufiĉas nomi ĝin tia. La SAT-anoj estis ĝis nun distribuitaj tra la mondo kiel la ne SAT-aj samlingvanoj : geografie neekvilibre, eŭropcentre. Ĉi-foje okazis kvalita salto rilate diverskontinentecon de la partoprenantaro, kiel decas por asocio nomanta sin “tutmonda” : el Nepalo, Koreio, Ĉinio, Japanio po pluraj, po unu el Senegalo, Malagasio, Aŭstralio. Entute aliĝis 85 homoj el 21 landoj. Jam delonge viglas SAT-vivo en Suda Koreio, kaj tial estis senkontesta la decido okazigi laŭ ilia propono la venontan SAT-kongreson en Seulo. Ĝi estos la unua en Azio.

Traktitaj dum la laborkunsidoj estis kutimaj administraĵoj pri agadraporto, financoj, membraro. Kaŭzis viglan diskuton, ke en la asocia revuo, Sennaciulo, aperis dum la jaro artikoloj kun tikla enhavo. Tio estis okazo por reemfazi, ke SAT, kvankam kun klara radikale maldekstra orientiĝo, havas tre malferman supertendencan funkciadon, kiu ebligas, ke ĉiuj anoj (kaj ankaŭ nemembroj, kadre de la revuo) povas esprimi proprajn opiniojn kaj prezenti siajn argumentojn sen timi pri cenzurado pro “politika nekorekteco”. Tamen restas iom da disopinieco : iuj pledas por praktike senrestrikta esprimrajto, dum aliaj substrekas, ke la ekzistanta jam larĝa esprimlibereco havas limojn, kiujn fiksas la ĝenerala sennaciece proletesperantista kadro de la statuto. Tiu temo estis pludebatita dum laborgrupoj, kiuj pritraktis ankaŭ evoluigon de la retejo, kontaktotenadon kun senperantaj membroj kaj rilatadon kun fratasocioj (esperantistaj aŭ ne).

PNG - 207 kb
3a laborkunsido

Prezentis novan dramon – La kredito de Jordi Galcerán en traduko de Georgo Handzlik – Georgo Handzlik kaj Saŝa Pilipovic (teatro Verda Banano) : vivece aktorita, amuza de la komenco ĝis la fino.

Distraj estis ankaŭ tri muzikaj vesperoj (krom improvizitaj kanto-ludadojn kelkope kaj eksterprograme iniciate de kongresanoj). Unu germanlingva kun folklora grupo el la vilaĝo mem, La Zibervalanoj, kun menciinde impresa jodlistino kaj fine interpretado far studanto el Ukrainio de propraj komponaĵoj. Du esperantlingvaj, unu la unuan vesperon kun Ralf’ Glomp’, sed kiu tute ne ebligis interkonatiĝon, kvankam ĝi estis ĉi-pretende anoncita. Dua estis kant-recitalo de Ĵak’ Lepŭil’ kun akompanado klarneta de Serĝo Sir’, kiu ebligis reaŭdi multajn klasikaĵojn, inter kiuj kelkaj engaĝitaj kanzonoj el francia kaj italia repertuaroj.

El kultura flanko, la kongreso ebligis pere de sia libroservo akiri multajn librojn, T-ĉemizojn kaj aliajn varojn (kiel la DVD pri Esperanto-movado, spektebla laŭ 22 malsamaj lingvoj), kaj ankaŭ malkovri novaĵojn ĉijare eldonitajn de la eldonkooperativo, kiel originala bildstrio, La Rejnoro laŭ Rikardo Vagnero, kreita de Serĝo Sir’ el fidela traduko de Georgo Lagranĵ’.

PNG - 126.8 kb
Koncerto de Ĵak Lepŭil’, akompanate de Serĝo Sir’

La lasta vespero estis kongresana partopreniga vespero, kantvespero plus aŭkcio.

Bedaŭrinde forsaltis planita spektigo de filmo pri astronomo pro longa prezento, kvankam interesa, pri sperto en Nepalo… sed far kongresano el Germanio, dum estintus pli trafe aŭdi rekte el la buŝo de ĉeestantaj nepalanoj mem.

Inter la organizaj fuŝetoj (pri kunsid-salonoj estis ofte problemoj de multfojaj translokiĝoj) aparte edifa estis tio, ke plejmulto el prezentantoj de kongresaj kontribuoj eĉ ne sciis ĝis sia alveno surloke pri enprogramigo de propra propono, kaj ke korea kamarado, pentristo, devis rezigni unu el siaj (pri portretado de Zamĉjo), ĉar ambaŭ liaj prezentoj estis programitaj samtempe. Aliflanke, la prezento de alia kongresano estis programita dufoje dum la semajno (el kiuj unu kiam la prezentanto ankoraŭ ne ĉeestis…) !

Tuttaga ekskurso kondukis al Hanovro, la ĉefurbo de Malsupra Saksio. Duontaga ekskurso al Hercbergo komenciĝis en la kastelo de la velfoj, kaj kondukis plu, por multaj tre memorinde, al vidindaĵoj specifaj de la “Esperanto-urbo”. Ne povas ne imponi, ke vizitanto en Hercbergo nepre altrafas ĉie Esperanto-rilatajn ŝildojn jam okaze de simpla promenado en la urbo.

PNG - 136.1 kb
Dum ekskurso

Kunsidis pluraj SAT-frakcioj. La kunvenon de la Vegetara Frakcio partoprenis kaj frakcianoj kaj scivoluloj. Aŭdiĝis dum la diskuto tuta gamo de motivoj por vegani (etikaj, ekologiaj, sanrilataj), vegetari kaj ĉiomanĝadi (kutimoj de familianoj kaj la tuta socia ĉirkaŭantaro, malcerto pri la sanefikoj de vegana manĝmaniero). Montriĝas, ke esperantistoj kaj aparte SAT-anoj estas “fruadoptantoj” de la nun ĉie disvastiĝanta vegana vivmaniero.

Rob Moerbeek prelegis antaŭ granda grupo pri mondfederismo : koncepto neidenta, sed idee paralela al la en SAT disvastigita sennaciismo de kelkaj, kaj la malnaciemo de la tuta asocio. Ĉiam multnombre partoprenis esperantistoj en ĉi tiu movado, interalie pere de la Universala Ligo fondita en 1942. Similsence agadas la movado de Mondcivitanoj (ankaŭ kun parte esperantista membraro).

Multaj prelego-debatoj rekte-nerekte tuŝis nun neeskapeblan temon : ekologiismon/medi-protektadon. Gi’ Marteno (Guy Martin) pri Klimat-ŝanĝo kaj kapitalismo kun atentigo pri temposkaloj rilate rapidecon de la ŝanĝoj en la lastaj du jarcentoj kompare kun antaŭaj samgrandaj ŝanĝoj disvolviĝintaj dum pluraj jarmiloj. Arko parolis pri ekologiaj sekvoj de la multiĝo de trafiko en Ĉinio kaj la agado de la ŝtato por plibonigi la aerkvaliton. Bert’ Devit’ (DeWit) pri eblaj scenaroj por verda estonto (ekologie sed ankaŭ esperantomovade) kaj kiel antaŭvidi kaj agadi taŭge fronte al diversaj tendencrompoj. Andreas’ Langholf’ pri Unu mondo kaj justa komerco kun gustumigo de “juste” etikeditaj kafo, sukoj kaj ĉokolado. Prelego-debato de Vito Markovo pri bestaj rajtoj vekis disopiniecon – ne mirinde ĉe koncepto, kiu eĉ ĉe maldekstruloj ne jam apartenas al la komuna ideostoko. Laŭprograme devus esti prezento pri eko-vilaĝoj, sed ankaŭ ĝi fakte ne okazis.

PNG - 221.2 kb
Pri ekologio en Ĉinio. Parolas Bruno (Henry).

En la programeroj iel rilataj al ekologio indas mencii frakciajn kunsidojn de la Vegetara Sekcio kaj Verduloj, kaj la prelego-debaton pri bestaj rajtoj, kiu diskutigis la homan rolon en “(mis)regulado” de populacioj (ne nur pri sovaĝbestoj, sed ankaŭ pri miliardoj da individuoj bredataj por homa konsumado).

La multeco de temoj ektuŝitaj en la kunvenoj kaj prelegoj respeguliĝas en la kongresa Deklaracio, en kiu du ĉefaj emfazoj konstateblas : la ekologia damaĝo, notinde la klimata ŝanĝiĝo, sekvanta el la kapitalisma kreskismo, kaj la neceso respekti la rajton de migrantoj kaj rifuĝantoj cirkuli kie ajn en la mondo libere.

Tre taŭga montriĝis la hotelo, kie okazis plejmulto de la kongreso. Nekutime komforte estis havi eblecon senpere rilati kun hotelestro, kiu mem estas esperantisto.

PNG - 244.9 kb
Cumpaso (Hotelo Zum Pass)

2016 SAT 대회 선언문과 결의안 (한국어)

sat89_logo_150-2

2016 SAT 대회 선언문

헤르츠베르그 암 하르츠(독일)에서 2016년 7월 16일부터 23일까지 개최된 제89차 SAT 대회는

‣ 전쟁에 반대하고, 세계 모든 곳에서 침략 행위를 고발한다.

‣ 심지어 이른바 선진국이라는 나라들에서조차 실업자들과 쓰레기 계약서로 고통받는 노동자들이 엄청나게 많은 것에 관해 분노하며, 결과적으로 임금의 부족 때문에 발생하는 고통들을 자각한다.

‣ 많은 나라에서 민족주의적-내셔널리즘적 정당들과 운동들이 성장하는 것을 매우 유감스럽게 생각한다.

‣ 여러 국가들의 민주주의 말살 행위, 특히 터키의 행위에 대한 대부분의 유럽 정부들의 미온적인 수습책을 비판한다. 

‣ 다국적 기업과 이해 관계가 있는 정부들이 희귀 자원들의 약탈에 공모한 사실을 규탄한다. 그 약탈은 아프리카, 중동, 남아메리카에서의 내전과 국제적인 무장 분쟁들에 기여하고 있다.

‣ 중동, 아프리카, 세계 모든 곳에서 교전 중인 나라들에 무기를 공급하는 관련 정부들을 고발한다.

‣ 이주민들과 난민들을 환영하며, 세계의 몇몇 지역에서 여러 전쟁과 열악한 생활조건이 그 지역에서의 생존을 불가능하게 한다는 것을 자각하면서 사람들이 어디에서 왕래하든지 그들의 인권을 존중하라는 SAT의 요구를 강조한다.

‣ 정치가들과 언론들에 의해 종종 듣게 되는 구분, 즉 선량한 전쟁 난민과 이른바 자격 없이 오로지 즐거운 생활을 누리려고 부유한 나라들로 오는 나쁜 사람들 간의 구분을 인정하지 않는다.

‣ 인권과 전지구적 행동은 국경에 의해 제한되지 않으며, 사람들은 비슷한 관점을 방어하기 위해 단결하고 함께 투쟁하고 행동할 권리와 의무가 있다는 생각을 지지한다.

‣ 대체로 자본주의적 성장주의의 틀에서 이루어진 인간의 행위들이 기후의 혼란을 일으켰으며, 이 기후 혼란과 연결된 환경-생태적 상황의 위급성과 관련하여 돌볼 것을 다시 강조한다. 그리고 개인적이든 집합적 능력에 의해서든 지역적, 세계적 차원에서 대안들을 고려하고 채택할 것을 호소한다.

‣ 여러 지역에서 빙원들이 녹고 있는 것과 많은 생명체들이 위험에 처한 것에 주의를 기울이게 한다.

‣ 지나친, 환경-재앙적인 이동은 나쁜 생산 계획과 소비에 의해 일어날 뿐만 아니라, 먼 지역에서 저임금 노동자들을 값싸게 부리기 때문에 일어나고 있다는 것을 지적한다.

‣ 우리의 행성, 전 지구 상에서 핵에너지와 핵무기에 의한 독성과 위협을 거부한다.

‣ 환경적으로, 또 «공정한» 생산이 지역에서 가능하지 않을 때, 참된 «공정 무역»의 확산을 지지한다.

 

2016 헤르츠베르그 제89차 세계무민족성협회(SAT) 대회 결의안

제89차 SAT 대회는 독일 지버에서 2016년 7월 16일부터 23일까지 개최되었다.

대회들에 관하여

SAT 대회는

‣ 2017년 대회 개최도시는 한국의 서울로 결정하였고, SAT 집행위원회(PK)와 예전 대회들의 조직위원회는 대회의 조직에 관하여 다음 대회 조직위원회(OKK)에 조언할 것을 제안한다(다음 대회 조직위원회의 요청에 따라서).

‣ 2017년 이후에 이어질 대회들에는 지속적으로 두 가지 가능성이 있다는 것을 확인한다. 둘 다 아직 확정되지 않았지만, 2018년 세르비아 크라구예바츠에서, 2019년 스웨덴 레셰포스에서 대회를 개최할 수 있다.

‣ 다음 대회의 조직위원회에 특별히 한국에 초점을 맞추지 않는, 열린 대회 주제를 집행위원회와 상의하여 선택할 것을 권고한다. (예컨대, «경계 없는 세계» 또는 «현 시대 노동자의 삶» 등) 

‣ 사람들이 대회를 위한 후원금을 어느 기준에 따라 내야 할 것인지 정보를 제공할 것을 집행위원회에 요청한다.

‣ 집행위원회에 의해, 대회의 조직에 관한 기존 대회들의 일반적인 평가에서 취한 대회의 세부 사항들에 관하여 대회 규정을 명확히 하거나 추가하도록 요청한다. 

‣ 집행위원회는 대회 규정의 집행을 돕고 대회의 적절한 진행 조건을 보증하기 위하여 지속적으로 확고히 대회 조직위원회와 관계를 맺을 것을 요청한다.

‣ 집행위원회가 현지의 실제적인 문제점들을 안타까워하며, 또 다음 대회들의 조직 과정에서 발생할 수 있는 어려움을 대회 조직위원회가 해결하는 데 더 효과적으로 도움을 주기 위하여 대회의 조직을 위해 노력하기로 확인했다는 것을 기록하고 승인한다.

‣ 청년들에게도 SAT 대회에 참가할 기회를 주기 위하여, 가능한 한 SAT 대회의 일정이 세계청년대회(IJK)의 일정과 부합하도록 제안한다.

‣ 모든 대회 동안 웹사이트의 사용과 업데이트에 관해 대회 참가자들의 지식을 새롭게 북돋울 수 있는 실질적 기회를 제공한다.

‣ 다음 대회들 동안 에스페란토 강좌들이 개최될 수 있기를 희망한다.

‣ 회원들에게 2017년 7월 29일부터 8월 5일까지 열릴 서울 대회에 최대한 빠르게 참가 신청할 것을 촉구한다.

‣ 집행위원회에 의해, 대회에 참가하지 않은 사람들이 후보로 지원하고자 하는 의지가 있는지 없는지를 분명하게 할 수 있는 투표 모임들이 준비되도록 요청한다.

 

SAT 웹사이트에 관하여

SAT 대회는

‣ 운영자들에게 웹페이지(특히 검색 기능)를 더 이용하기 쉽게 만들고, 조절하고, 통계를 명확히 할 것을 촉구한다.

‣ 모든 회원들이 실제적인 정보들이나 사진들(예컨대, 대회들에 관한)로 웹페이지를 풍부하게 할 수 있도록 격려한다.

‣ 회원들이 웹페이지에 다른 언어들로 된 더 많은 자료를 올려서 아직 에스페란토로 말하지 못하는 사람들이 에스페란토를 배우고 SAT에 가입하는 것을 권장하도록 요청한다.

‣ 웹페이지가 더 유용하게 쓰이도록 돌보는 일에 회원들을 초청한다.

 

다른 과제들에 관하여

SAT 대회는

‣ «연락 책임자들이 없는 회원들»을 위하여 새롭게 연락 책임자(peranto)가 될 준비를 갖춘 두 명의 SAT 회원에게 감사를 표한다.

‣ 네덜란드와 세르비아(독일에서도 필요할 수 있다)를 담당할 새로운 연락 책임자가 필요함을 환기한다.

‣ 집행위원회와 연락 책임자들과 회원들이 가장 잘 관계를 맺고 가장 활동적으로 SAT에 참여할 수 있도록 격려한다. 

‣ 집행위원회에 새롭게 입후보하는 것을 환영하며 암파라도 찌스네로(Amparado Cisnero)의 공식적인 입후보를 제의한다.

‣ 집행위원회에 SAT 사무실의 사용에 관하여 계속 유지할 것인지, 더 저렴한 곳으로 옮길 것인지 결정할 것을 호소한다. 

‣ SAT 외부의 전문가들과 접촉하기 전에 회원들이 SAT에서 이뤄져야 할 일들을 맡는 데 지원하도록 하기 위해, 또한 그 일들이 더 많은 참여로 이루어지도록, 해야 할 일들이 기관지 <무민족자>(Sennaciulo)를 통해 모든 회원들에게 공표되도록 제안한다.

‣ 회원 주소록을 개선하고 업데이트하기 위해, 그 지역 언어로 된 발음 표시를 추가함으로써, (아마도 별도로) 가장 가까운 대도시를 추가함으로써, 또 에스페란토 형식의 지역명을 추가함으로써 지역명을 정확히 하자는 제안을 환영한다.

‣ SAT 회원들에게 듀오링고(Duolingo)와 다른 웹페이지들을 통해 에스페란토를 새로 배우는 사람들을 어떻게 SAT에 참여하도록 할 것인지 생각하도록 촉구한다.

‣ SAT 회원들에게 노동조합들과 노동자들이 SAT에 가까이 다가갈 수 있도록 호소한다. SAT와 노동자들이 그들의 투쟁과 관심사들에 관한 정보를 서로 제공할 수 있도록 하기 위해서.

‣ 평론지 <무민족자>에 실린 몇몇 기고들에 관해 동의하지 않음을 확인한다. 그 기고들은 검열을 한다거나 또는 논쟁적인 기사라는 주의를 주고 오로지 필자 자신에게만 책임이 있음을 표시해야 하는 것이 아닌가 하는 의문이 들게 한다. 이에 관해 사람들은 SAT의 목적에 부합하는 기사들만을 받아들이든지 또는 검열 대신 그 기사들 옆에 토론들, 반박들, 다른 견해들을 촉구하든지 할 수 있다.

‣ 출판 협동조합 분과(EFK)의 작업(«레인오로»(Rejnoro)와 «진보적 에스페란토 운동의 전망»(La progresema Esperanto-movado en perspektivo)의 발행)에 경의를 표하며, 구성원들에게 준비된 출판물, 특히 제1차 세계대전에 관한 책에 유의하여, 기고할 것을 촉구한다.  

‣ 출판 협동조합 분과가 도서들의 전자책 버전을 계속 출판하고, 그것에 관해 <무민족자>에 정보를 제공할 것을 촉구한다.

 

Gvidrezolucio kaj Deklaracio de la 89-a SAT-Kongreso en Hercbergo, 2016

Gvidrezolucio kaj Deklaracio 2016

Gvidrezolucio de la 89-a SAT-Kongreso en Hercbergo, 2016

La 89-a Kongreso de SAT okazis en Sieber en Herzberg am Harz, Germanio, de la 16-a ĝis la 23-a de Julio de 2016.

Pri kongresoj

La SAT-Kongreso

- akceptis kiel kongresurbon de 2017 Seulon en Koreio kaj sugestas, ke la Plenum-Komitato (PK) kaj antaŭaj Organizaj Kongresaj Komitatoj (OKK) konsilu la venontan OKK-on pri la organizado (laŭ la peto de tiu ĉi), 
- konstatas, ke por la sekvantaj kongresoj post 2017 daŭre ekzistas du eblecoj : kongreso en Kragujevac’, Serbio, en 2018, kaj kongreso en Leŝefoŝ’, Svedio, en 2019, kvankam ambaŭ ankoraŭ ne estas konfirmitaj ; 
- konsilas al la venonta OKK, konsulte kun la PK, elekti malferman kongrestemon, ne specife fokusitan al Koreio (ekzemple « mondo sen limoj » aŭ « laborista vivo en nuna epoko » ktp.), 
- petas al la PK, informi laŭ kiuj kriterioj oni atribuu help-monon por kongresi, 
- petas de la PK, precizigi aŭ aldoni al la regularo pri kongresoj detalojn elprenitajn de pasintaj ĝeneralaj komentoj pri la organizado,
- petas, ke la PK daŭre kaj firme rilatu kun la OKK por helpi al la plenumo de la regularo por garantii konvenajn disvolvkondiĉojn por la kongreso, 
- notas kaj aprobas, ke la PK konstatis kaj bedaŭras surlokajn praktikajn problemojn, kaj klopodos organiziĝi por pli efike helpi al la OKK-oj por solvi malfacilaĵojn, kiuj eventuale povos aperi dum la organizado de venontaj kongresoj, 
- proponas, ke laŭeble la dato de la SAT-kongreso kongruu kun tiu de la Internacia Junulara Kongreso (IJK), por ankaŭ doni eblecon al junuloj partopreni en la SAT-kongreso, 
- sugestas, ke dum ĉiu kongreso estu ebleco praktike refreŝigi la konojn de la kongresanoj pri la uzo kaj ĝisdatigo de la retejo, 
- esperas, ke realigeblas kursoj de Esperanto dum venontaj kongresoj, 
- instigas la anaron kiel eble plej frue aliĝi al la Seula kongreso okazonta de la 29-a de Julio ĝis la 5-a de Aŭgusto 2017, 
- petas de la PK prepari la voĉdonajn kunvenojn tiel, ke la volo (re)kandidatiĝi aŭ ne de la neĉeestantoj estu tute klara.

Pri la SAT-retejo

La SAT-kongreso

- instigas la mastrumantojn, fari la retpaĝon (precipe la serĉofunkcion) pli uzebla, ordigi ĝin kaj precizigi la statistikon, 
- kuraĝigas ĉiujn membrojn, nutri aŭ nutrigi la retejon per aktualaj informoj kaj fotoj (ekz. pri kongresoj), 
- petas la membraron enmeti en la retejon pli da materialo en aliaj lingvoj por kuraĝigi homojn, kiuj ankoraŭ ne parolas Esperanton, lerni ĝin por povi membriĝi en la asocio, 
- invitas la membraron zorgi, ke la retejo estu pli uzata.

Pri aliaj taskoj

La SAT-kongreso

- dankas al la du SAT-anoj pretaj esti novaj perantoj por « senperantaj membroj », 
- memorigas pri la bezono de nova peranto por Nederlando kaj Serbio (eventuale ankaŭ por Germanio), 
- kuraĝigas la PK-on, la perantojn kaj la membrojn plej bone interrilati kaj plej aktive partopreni en la asocio, 
- bonvenigas novajn kandidatiĝojn al PK kaj sugestas la oficialan kandidatiĝon de Amparado Cisnero, 
- alvokas la PK-on decidi pri la uzo de la sidejo, ĉu plu teni ĝin aŭ transloki ĝin al malpli multekosta loko, 
- sugestas, ke farotaj laboroj estu publike anoncitaj pere de Sennaciulo al ĉiuj membroj por kandidatigi prefere membrojn antaŭ ol kontaktiĝi kun ekster-SAT-aj profesiuloj, por zorgi, ke laboroj estu faritaj kun pli da engaĝiĝo, 
- bonvenigas la proponon plibonigi kaj ĝisdatigi la Adresaron per la ĝustigo de loknomoj, per la aldono de prononcindiko en la loka lingvo, per la aldono (eble aparte) de la plej proksima granda urbo, kaj eble per la aldono de la Esperanta formo de la loknomo, 
- instigas la membrojn de SAT pensi, kiel engaĝi en SAT novajn lernantojn de Esperanto per Duolingo kaj aliaj retejoj, 
- alvokas SAT-anojn alproksimigi SAT-on al la sindikatoj kaj al la laboristoj, por ke SAT povu informi pri iliaj luktoj kaj interesoj kaj reciproke, 
- konstatas malkonsenton pri kelkaj kontribuoj al la revuo Sennaciulo, kio estigas la demandon, ĉu cenzuri aŭ atentigi pri eble polemika artikolo kaj pri la nura respondeco de la aŭtoro mem. Pri tio, oni povas aŭ akcepti nur artikolojn laŭ la celoj de SAT aŭ anstataŭ cenzuri kontribuon instigi debatojn, rebatojn kaj malsimilajn opiniojn apud la artikoloj. 
- salutas laboron de la Eldona Fako Kooperativa (EFK ; aperigo de « Rejnoro » kaj « La progresema Esperanto-movado en perspektivo ») kaj instigas anojn kontribui pri preparataj eldonaĵoj, notinde la libron pri la unua mondmilito, 
- instigas la EFK-on daŭrigi la eldonadon de elektronikaj versioj de libroj kaj informi pri tio en Sennaciulo.

Deklaracio

La 89-a SAT-kongreso okazinta en Hercbergo ĉe Harco (Germanio) de la 16-a ĝis la 23-a de Julio de 2016

- kontraŭas la militojn kaj denuncas la atencojn ĉie en la mondo, 
- maltrankviliĝas pri tiom da senlaboruloj kaj laboristoj kun rubokontraktoj, eĉ en landoj laŭdire evoluiĝintaj, kaj konscias pri la suferoj kaŭzitaj de la rezultanta malsufiĉo de la salajro, 
- tre bedaŭras kreskon de naciismaj partioj kaj movadoj en multaj landoj, 
- kritikas la plejparte trankviligan reagon de la Eŭropaj registaroj al la sendemokratiigaj agoj de pluraj ŝtatoj, aparte de la Turka, 
- kondamnas la komplicecon de multlandaj firmaoj kaj interesataj registaroj en la fakta forrabo de raraj resursoj, kio kontribuas al internaj kaj internaciaj armitaj konfliktoj en Afriko, Mezoriento kaj Sudameriko, 
- kulpigas la koncernatajn registarojn pro livero de armiloj al militantaj landoj en Mezoriento, Afriko kaj ĉie tra la mondo, 
- emfazas la postulon de SAT bonvenigi enmigrantojn kaj rifuĝintojn kaj respekti la rajton de homoj cirkuli kie ajn, konsciante ke la multaj militoj kaj malbonaj vivkondiĉoj en kelkaj lokoj de la mondo malebligas la vivon en tiuj lokoj, 
- kontestas la distingon ofte voĉitan de politikistoj kaj gazetaro inter bonaj militrifuĝintoj kaj malbonaj bonvivemuloj, kiuj laŭ ili nur venas al la riĉaj landoj por ĝui laŭdire nemerititan agrablan vivon, 
- subtenas la ideon, ke homaj rajtoj kaj tutmondaj agadoj ne estas limigitaj de landlimoj kaj ke homoj rajtas kaj devas unuiĝi por defendi similajn vidpunktojn kaj kune lukti kaj agadi, 
- reemfazas sian zorgemon rilate urĝecon de la ekologia situacio, ligita kun klimataj perturboj rezultantaj grandparte de homa agado kadre de kapitalisma kreskismo, kaj alvokas al konsiderado kaj ekutiligo de alternativoj, ĉu laŭ individua, ĉu laŭ kolektiva povo, kaj sur loka, kaj sur monda skaloj, 
- atentigas pri la fandiĝo de la glaĉeroj en multaj regionoj kaj la endanĝerigo de multaj vivoj, 
- rimarkas, ke troa kaj ekologidamaĝa transportado estas kaŭzata ne nur de malbona planado kaj konsumado, sed ankaŭ pro uzo de malaltpagataj laboristoj en foraj lokoj, 
- malakceptas la venenadon kaj la minacon per atomenergio kaj atomaj armiloj sur nia tuta planedo, 
- subtenas plivastigon de vera « justa komerco », kiam ekologia kaj « justa » produktado ne eblas surloke.

Ni havu la 3an preparan kunsidon por la 90a SAT-Kongreso en Seulo.

 

supuesto-internet-impulso-difusion-esperanto_EDIIMA20150714_0220_18

Saluton, karaj!

 

Ni havu la 3an preparan kunsidon por la 90a SAT-Kongreso en Seulo.

 

Detalaj informoj estas sube. 

 

– Dato: je la 13a(p.t.m. la 1a) en la 21a(sab.) de Majo, 2016

– Loko: Kafejo Black&Joy Coffee (apud Univ. Sungsil)

Lastatempe ni decidis kiel sube.

http://sat90.org/index.php/2016/04/26/11693/

 

Do, cxi foje ni diskutu kalendaron por prepari la kongreson,

kaj preparu laux la kalendaro diligente farante respondecajn taskojn.

 

 

여러분, 안녕하세요!

 

서울에서 열리는 제90차 SAT 대회 3차 준비 모임을 열고자 합니다.

자세한 내용은 아래를 참조하세요.

 

일시: 2016년 5월 21일(토) 오후 1시 (13:00)

장소: 카페 블랙앤조이(숭실대학교 중문 맞은편)

 

찾아오시는 길 

지하철 7호선 숭실대입구역 4번 출구로 나오셔서 뒤로 돌아 우회전 하신 뒤 

150미터 올라오시면 숭실대 중문 맞은편 오봉 도시락 골목으로 들어오면 됩니다.

약도 링크

http://map.naver.com/index.nhn?query=67iU656Z7JWk7KGw7J207Luk7ZS8&enc=b64&tab=1

 

점심 식사 준비 관계로 참가 여부를 5월 19일(목)까지 저에게 알려 주십시오.

차를 포함한 식사비는 10,000원입니다.

 

<회의 안건>

 

지난번에 우리는 다음과 같은 사항을 결정하였습니다.(아래 링크)

http://sat90.org/index.php/2016/04/26/11693/

 

지난 모임 때 결정된 대로 이번 모임 때 홈페이지에 들어갈 구체적인 내용을

준비해 주시면 고맙겠습니다.

 

이번 3차 준비 모임에서는 대회 준비를 위한 전체 일정표를 토론하고, 

일정에 따라 각자 맡은 바 임무를 진행합시다.

 

지난 주에 디자이너인 켄짱 님과 만나 제90차 SAT 대회 엠블럼 시안을 6월 초까지 받기로 하였습니다.

 

오는 7월 16일 독일 헤르츠베르그에서 열리는 제89차 SAT 대회에서 

어떤 내용으로 90차 대회를 홈보하는 게 좋을지에 대해서도 생각해 오시면 고맙겠습니다.

(홍보물 초안은 허성 위원장님이 작성하기로 하였습니다.)

 

감사합니다.

 

 

P.S. 

 

1. 공동 구매한 도서는 이번 모임 때 배포해 드리겠습니다.

 

2. 일본의 Viola 님이 작고하신 故 Tani Hiroyuki(일본의 전 SAT peranto) 님의 유품 가운데 

일부 팸플릿과 문서들을 한국의 회원들과 나누기 위하여 저에게 보내 주기로 하였습니다.

아직 저에게 우편으로 도착하지 않았는데 모임 전까지 도착하면

이번 모임에 참석하시는 분들께 나누어 드리겠습니다.

 

3. 허성 위원장님이 제안하신 아래의 도서 공동구매에 참여하실 분은 연락 주십시오.

 

3명 이상 신청자가 생기면 공동구매를 시작하겠습니다. (아래 각 권 9유로 = 약 12,100원 송금환율 1,344.83 유로/원 2016.5.16일자 기준)

 

El la Jubilea Kolekto 시리즈 

Esperanta antologio Poemoj 1887-1981 http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=1670 

Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4141

Nova Esperanta krestomatio http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3974

Lingvo kaj vivo Esperantologiaj eseoj http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3467

 

그밖에 SAT 출판 협동조합 분과에서 최근 발행된 아래 책들도 관심을 가질 만합니다.

 

Progresema Esperanto-movado en perspektivo, La, MovadoSAT-EFK, 2015. Represo de du libroj pri la historio de SAT: "Laborista Esperanto-movado antaŭ la mondmilito" de Gerrit Paulus de Bruin (1936) kaj "Historio de SAT 1921-1952" (1953). Prezo: 16.50 EUR. Pliaj informoj, reta mendilohttp://katalogo.uea.org?inf=9281

RejnOro, La, Laŭ Rikardo Vagnero. Serĝo Sir`, Georgo Lagranĵ`BildrakontojSAT-EFK, 2016. Se kredi la Antaŭparolon de Laŭrenco Septier, "La RejnOro estas Prologo al la scena festivalo de La Ringo de l` Niblulo". Prezo: 13.20 EUR. Pliaj informoj, reta mendilohttp://katalogo.uea.org?inf=9282

4. 첨부한 SAT-flugfolio와 SAT-aligxilo로 주변의 동료들을 SAT 회원으로 가입하도록 독려해 주세요.

 

::: 제90차 SAT 대회 준비를 위한 재정 마련 :::

대회 장소 예약, 홍보물 제작, 홈페이지 제작 등에 필요한 경비를 마련해야 합니다.
한국 SAT 회원들은 2017년 제90차 SAT 대회 참가비를 최대한 빨리 납부하여 필요 경비를 충당하기로 하였습니다.
회원 여러분께서는 올해 안에 가급적 빨리 납부를 부탁드립니다.

 

– 참가비: 250,000원 (약 190유로) – 제90차 SAT 대회 참가비 및 숙식비, 추후 실제 비용으로 정산함
– 납부 계좌: 외환은행(KEB하나은행) 620-159278-299 (예금주 정현수)

 

※ 계좌 이체시 KEB하나은행으로 입금이 안 되면 ‘외환은행’으로 선택하여 입금해 주시고, 6월 4일 ~ 7일 사이에는 KEB하나은행 IT 통합으로 금융거래가 안 되니 입금하지 마시기 바랍니다.

amike Paz