Aliĝilo

Personaj datumoj

Bv. nepre plenigi la kampojn kun stelo (*)


Kotizoj (eŭroj)


Aliĝo antaŭ dato: 30.06.2017 Poste
SAT-membro 55 € 60 €
SAT-parulo (ambaŭ SAT-anoj) 42 € 45 €
SAT-junulo (ĝis 25-jara) 30 € 35 €
Ne-membro de SAT 65 € 70 €
Juna ne-membro de SAT 35 € 40 €

• Infanoj ĝis 15jaroj ne pagas kotizon.
• La partoprenantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton.
• La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton.
• Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
• La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.
• La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.
• Aliĝilon kaj mendon de loĝado sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.
• La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30%-a antaŭpago.
• Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso.
• Okaze de la kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo.
• Sciu ke la kongresa helpofonduso ekzistas por helpi senmonajn kongresontojn.Kontribuo al la programo

Mi povas kontribui al la kongresa programo per


Por proponi rezolucion/diskuton kadre de la laborkunsidoj, bv. turni vin al SAT.

Por peti fak-kunsidon, frakci-kunsidon aŭ soci-politikan forumon, bv. turni vin al OKK.


Mendilo

Mendo de tranoktado

Mi devas antaŭpagi kun mia kongreskotizo 30% de la tranoktadkosto.
La kongresejo estas la hotelo Yakam Tourist Hotel (http://english.visitkorea.or.kr/enu/ACM/AC_EN_4_8.jsp?cid=351882, http://www.yakam.co.kr), kies tranoktadkosto, inklude de la matenmanĝo kaj uzo de varma fonto, estas modesta kaj multe pli malalta ol ĉe aliaj kvarstelaj hoteloj. Ĉirkaŭ ĝi ne troviĝas taŭgaj aliaj hoteloj, tial OKK prezentas nur ĝin. Aliajn oni devas memtrovi.
La prezo estas 20 eŭroj por unu nokto kaj unu persono. La ĉambroj plejparte estas dulitaj. Laŭbezone, la hotelo povas aldoni unu liton kaj fari trilitan ĉambron (trilita ĉambro estas pli granda ol dulita).
Mendo de manĝoj


Tranoktantoj en la Hotelo Yakam ricevos matenmanĝon, ĉar ĝi estas inkluzivita en la tranoktadkosto. Do ĉi tie ne aperas mendo de matenmanĝo.Mendo de Ekskursoj


Se la aliĝantoj al ekskurso estos malpli ol 25 personoj, ĝi povos nuliĝi, aŭ la aliĝintoj povus esti petata ŝanĝi la ekskurscelon.

TT: Tuttaga ekskurso
DT: Duontaga ekskurso.


Alveno


__________________________________________


Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo kaj 30%-a antaŭpago de la kromaj servo-mendoj en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron)
_______________________________________

Al SAT: sendu kopion de via aliĝilo al financoj@satesperanto.org kune kun la pago (ĝiru la monon tra banko aŭ konto de SAT ĉe UEA, nur francaj bankĉekoj povas esti akceptataj en SAT-sidejo) aŭ informoj pri ĝi:

SAT, 67, avenue Gambetta FR-75020 PARIS – FRANCIO.

Adreso de la OKK: No.301(3f), 356 Gwanggyo-hosu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16940 - Koreio

Reto: paze23@gmail.com

Tel.: +82-10-32151151