Membriĝi al SAT (SAT 가입 방법 안내)

 

Membriĝi al SAT

elŝuti :


Aliĝilo 
PDF – 45.9 kb, 0 x 0 pixels

Vi povas elŝuti la ĉi-apudan PDF-formatan aliĝilon, aŭ kopii-glui la ĉi-subajn informojn en retmesaĝo sendota al kontakto@satesperanto.org.

La jarkotizo varias laŭlande (vidu la kotiztabelon). Krome ekzistas kelkaj rabatoj.Aliĝdeklaro

Mi esprimas mian deziron aliĝi al Sennacieca Asocio Tutmonda
Ĉi-sube mi donas informojn pri mi mem kaj, samtempe, sendas mian aliĝkotizon : 
- al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris 
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 
BIC : PSSTFRPPPAR 
- al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s 
- al la konto de SAT ĉe PayPal : financoj@satesperanto.org 
- aŭ al la landa peranto de mia regiono.

Mia aliĝo estos registrita tuj post la alveno de mia pago.


(*) Kampoj nepre plenumendaj.

Familia nomo (*) :

Persona nomo (*) :

Adreso (*) :

Retadreso :

Esperantofonetika prononco de la urbo :

Esperanta nomo de la urbo :

Lando :

Telefono :

Naskiĝloko :

Naskiĝdato :

Profesio :

Interesoj :

 

※ Origine de SAT-Retejo: http://www.satesperanto.org/Membrigxi.html

 

SAT 가입 방법

다운받기


Aliĝilo (가입신청서)
PDF – 45.9 kb, 0 x 0 pixels

위에 있는 PDF 형식의 가입서를 다운받거나 아래 정보를 복사해서 kontakto@satesperanto.org 로 메일을 보내면 가입할 수 있습니다.

연회비는 나라에 따라 다양합니다. (나라별 연회비 금액표를 참조하세요.) 연회비에는 몇 가지 할인이 있습니다.


가입신청서

나는 세계무민족성협회(Sennacieca Asocio Tutmonda)에 가입하기를 원합니다.
아래에 나에 관한 정보와 함께 연회비를 납부합니다.

▶우체국 국제환 송금 이용
al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris 
IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 
BIC : PSSTFRPPPAR  

▶세계에스페란토협회(UEA)의 SAT 계좌 이용
al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s 

▶PayPal 송금 서비스 이용
al la konto de SAT ĉe PayPal : financoj@satesperanto.org 

▶ 나라별 연락 책임자를 통한 송금
aŭ al la landa peranto de mia regiono : Koreio 
한국 SAT-peranto: Paz paze23@gmail.com
계좌번호: KEB 하나은행 105-891353-38807 (예금주 정현수) 

가입신청서는 납부한 연회비가 도착한 후에 즉시 등록됩니다.

(*) 필수 입력 항목

성(*):

이름(*):

주소(*):

이메일 주소:

에스페란토 발음에 따른 도시명(에스페란토로 기재): [예: Seoul]

에스페란토로 된 도시명: [예: Seulo]

나라:

전화번호:

출생지:

생년월일:

직업:

관심사:

※ 출처: SAT 홈페이지 http://www.satesperanto.org/Membrigxi.html

 

 

 

EKSTRAKTO EL LA STATUTO DE S.A.T.


CELO

1.-Sub la Nomo Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) estas fondita Asocio, kiu celas : a) utiligi praktike la internacian lingvon ESPERANTO por la klasaj celoj de la Laboristaro tutmonda; b) kiel eble plej bone kaj digne plifaciligi la interrilatojn de la membroj, tiel kreskigante ĉe ili fortikan senton de Homeca solidaro; c) lernigadi, instruadi, klerigadi siajn membrojn tiele, ke ili fariĝu la plej kapablaj kaj plej perfektaj el la tiel nomataj internaciistoj; ĉ) servi kiel peranto ĉe la interrilatoj de nesamlingvaj asocioj, kies celo estas analoga al tiu de SAT; d) peri kaj ĉiel eble helpi al kreado de literaturo (tradukoj kaj originaloj) spegulanta la idealon de nia Asocio.
SAT, ne estante partipolitika, sed nur kleriga, eduka, kultura organizo, celas, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la politikaj kaj filozofiaj skoloj aŭ sistemoj, sur kiuj sin apogas la diversaj klasbatalaj laboristaj partioj kaj sindikatmovadoj; por komparo de faktoj kaj ideoj, per libera diskutado ĝi celas malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon de la instruoj, kiujn ricevas en siaj apartaj medioj.
Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de racie elpensita lingvo kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta Ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

MEMBRECO

2.-Ekzistas 2 kategorioj da membroj : aktiva kaj subtenanta.
3.-povas esti aktiva membro ĉiu persono, scipovanta Esperanton, kiu akceptinte ĉi tiun Statuton, pagas la jarkotizon, ĉiujare fiksitan de la Plenum-Komitato (P.K.).
4.-Aktivaj membroj rajtas : A) ricevi la Jarlibron kaj oficialan organon de la Asocio, B) partopreni en ĉiu referendumo; C) voĉdoni en la kongresoj; Ĉ) uzi la ĝeneralajn servojn de la Asocio.-Aktivaj membroj do povas influi la gvidadon de la Asocio; ili havas la devon ĉiel laŭpove helpi al la progresado kaj bona funkciado de la Asocio.
La samfamiliano(j) de aktiva membro povas ĝui la samajn rajtojn kiel ĉi tiu lasta, pagante nur la duonan kotizsumon.-Tiaj membroj tamen ne ricevas apartan ekzempleron de la oficiala organo.

SERVOJ

24.-La servoj de la Asocio estas rezervataj al ĝiaj membroj, aktivaj aŭ subtenantaj.
25.-Principe la membroj aktivaj devas doni senpage informon kaj helpon pri vojaĝo, enketo, ktp.-al ĉiu membro, kiu sin turnas al ili.-Ili havas la devon respondi ĉiun laŭregulan informpeton de alia membro, en templimo de 15 tagoj, eĉ se ili havas nenian kompetenton por plenumi la deziron de la petanto.-Tamen, ili rajtas ne respondi al petanto se : A) la letero ne estas redaktita esperantlingve, B) la peto havas karakteron konfidencan aŭ ofendan, C) la afero postulas elspezojn, ekzemple se responda afranko ne estas aldonita, Ĉ) la membronumero ne estas indikita.
26) Resume : ĉies devo estu tia, ke la Asocio fariĝu kvazaŭ tutmonda retaro, kies maŝoj estas solidaraj inter si, kaj ke ĉiu trovu en alia membro la plej certan peranton por vojaĝo, dungiĝo, informo, enketo, serĉoj, ktp.
La membroj firme konvinkiĝu kaj neniam forgesu, ke ilia aparteno al SAT donas al ili ne nur rajtojn, sed ankaŭ devojn : la Asocio ja havas praktikan kaj idealan celon, ĉies devo estu do memedukiĝi por fariĝi ĉiurilate inda batalanto laboranta efike al starigo kaj prosperigo de senklaseca kaj senekspluateca socio.

 

ALIĜU AL SAT KAJ
DISKONIGU LABORISTAN
ESPERANTISMON !
 

Respondi